คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 (4-6) เล่ม 1 ของ อ.ธนวัฒน์ (สันติ) สนทราพรพล
ความนิยมของผู้ชม: / 127
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า

1

เซต

  1. ความหมายของเซต 1
  2. สัญลักษณ์ของเซต 1
  3. ชนิดของเซต 4
  4. เซตที่เท่ากัน 5
  5. เซตเทียบเท่ากัน 5
  จทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 6
  6. สับเซต 9
  7. เพาเวอร์เซต 12
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 13
  8. เอกภพสัมพัทธ์ 15
  9. แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ 15
  10. การกระทำของเซต 16
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 35
  11. การหาจำนวนสมาชิกของเซต 39
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 45
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 51
  แบบทดสอบประจำบทที่ 1 55
  เฉลยโจทย์เสริมประสบการณ์ และแบบทดสอบประจำบททื่ 1 59

2

กระบวนการให้เหตุผล

  กระบวนการให้เหตุผล 83
  การตรวจสอบข้อความว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ 84
  1. การให้เหตุผลเชิงนิรนัย 85
  2. การให้เหตุผลเชิงอุปนัย 88
  อุปนัยเชิงคณิตศาสตรื 91
  3. การให้เหตุผลเชิงสหัชญาณ 95
  โจทย์เสริมประสบการณ์ 96
  เฉลยโจทย์เสริมประสบการณ์ 99

3

ระบบจำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน

  1. ส่วนประกอบของจำนวนจริง 105
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 106
  2. การกระทำและคุณสมบัติการกระทำในระบบจำนวนจริง 107
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 115
  3. เส้นจำนวน 116
  4. คุณสมบัติการเท่ากันบางประการของระบบจำนวนจริง 117
  5. สมการพหุนาม และทฎษฎีบทที่ใช้แก้สมการพหุนาม 117
  6. การแก้สมการพหุนาม 121
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 126
  7. การไม่เท่ากันและคุณสมบัติการไม่เท่ากัน 127
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 129
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 134
  8. ช่วง และการกระทำของเซตในช่วง 134
  9. อสมการ และการแก้อสมการพหุนาม 136
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 6 142
  10. ค่าสัมบูรณ์ 145
  11. คุณสมบัติและการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ 146
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 152
  12. อสมการและการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ 153
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 158
  13. เงื่อนไขของการหาค่า x ที่เป็นจำนวนจริงจากสมการกำลังสอง 159
  14. โจทย์การหาขอบเขตบนน้อยสุด 160
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 9 162
  15. คุณสมบัติของระบบจำนวนจริง 162
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 10 163
  16. สมบัติของจำนวนเต็ม (ทฤษฎีจำนวน) 165
  16.1 การหารจำนวนเต็ม 165
  16.2 ทฤษฎีการหารลง 166
  16.3 ตัวหารร่วมมาก 167
  16.4 ตุวคูณร่วมน้อย 168
  การจำแนกจำนวนเต็มโดยสมบัติการหารลงตัว 175
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 11 199
  16.5 สมภาค (คอนกรูเอ็นซ์) 201
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 12 222
  16.6 สมภาคเชิงเส้น 223
  16.7 ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน 232
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 13 238
  แบบทดสอบประจำบทที่ 3 239
  เฉลยโจทย์เสริมประสบการณ์ แ ละแบบทดสอบประจำบทที่ 3 245

4

ตรรกศาสตร์

  1. ประพจน์ 301
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 303
  2. การเชื่อมประพจน์ 303
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 308
  3. การหาค่าความจริงของประพจน์ 309
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 311
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 314
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 317
  4. การสร้างตารางค่าความจริง 319
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 6 320
  5. รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน 321
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 328
  6. สัจนิรันดร์ 330
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 337
  7. ประโยคเปิด 338
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 9 339
  8. ตัวบ่งประมาณ 339
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 10 341
  9. การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณของตัวแปรเดียว 342
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 11 346
  10. นิเสธของประพจน์ 348
  11. การพิจารณาสมมูลของประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณ 353
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 12 355
  12. การอ้างเหตุผล 356
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 13 361
  แบบ่ทดสอบประจำบทที่ 4 364
  เฉลยโจทย์เสริมประสบการณ์ และแบบทดสอบประจำบทที่ 4 369

5

เลขยกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

  1. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 401
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 409
  2. รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ 410
  3. การหาผลบวก ผลต่าง ผลคูณ และผลหารของกรณฑ์ 424
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 439
  4. การหารากที่ 2 ของนิพจน์ที่อยู่ในรูป 440
  5. การหารากที่ 2 ของนิพจน์ที่อยู่ในรูป  446
  6. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ 447
  7. แนวโจทย์การหาค่าของเลขยกกำลัง 452
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 462
  8. การแก้สมการเลขยกำลัง 452
  8.1 การแก้สมการเลขยกกำลังในกรณีที่ตัยแปรอยู่ที่ฐาน 452
  8.2 การแก้สมการเลขยกกำลังในกรณีที่ตัวแปรอยู่ที่เลขชี้กำลัง 478
  8.3 การแก้สมการเลขยกกำลังจากสมการประยุกต์อื่นๆ 480
  โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 487
  แบบทดสอบประจำบทที่ 5 489
  เฉลยโจทย์เสริมประสบการณ์ และแบบทดสอบประจำบทที่ 5 493

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 54426832

Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์