เตรียมสอบ Entrance ระบบใหม่ฟิสิกส์ โดย ร.ศ. มานัส มงคลสุข
ความนิยมของผู้ชม: / 17
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 บทนำ 9
  1.1 การอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติ 9
  1.2 ความซื่อสัตย์กับการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 9
  1.3 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร 9
  1.4 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 9
  1.5 เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ 10
  1.6 ความไม่แน่นอนของการวัด 10
  1.7 เลขนัยสำคัญ 10
  1.8 ระดับขนาด 11
  1.9 การแปลความหมายข้อมูล 11
  1.10 หน่วยเอสไอ 12
  1.11 เวกเตอร์และสเกลาร์ 13
  1.12 การบวกและลบเวกเตอร์ 13
  1.13 สมบัติของเวกเตอร์ 14
  1.14 การบอกตำแหน่ง 15
  โจทย์ทดสอบบทที่ 1 17
  เฉลย 20
2 การเคลื่อนที่แนวตรง 24
  2.1 การกระจัด 24
  2.2 ระยะทาง 24
  2.3 ความเร็วและอัตราเร็ว 24
  2.4 ความเร่ง 27
  2.5 อุปกรณ์ช่วยศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุ 29
  2.6 การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว 30
  โจทย์ทดสอบบทที่ 2 32
  เฉลย 37
3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 46
  3.1 สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ 46
  3.2 มวล 46
  3.3 แรง 47
  3.4 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน 47
  3.5 กฎข้อที่สองของนิวตัน 47
  3.6 กฎข้อที่สามของนิวตัน 47
  3.7 น้ำหนัก 48
  3.8 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 48
  3.9 แรงดึงในเส้นเชื่อก 49
  3.10 แรงเสียดทาน 50
  โจทย์ทดสอบบทที่ 3 53
  เฉลย 59
4 สมดุลกล 72
  4.1 สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง 72
  4.2 โมเมนต์ของแรง 73
  4.3 โมเมนต์ของแรงคู่ควบ 73
  4.4 ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง 74
  4.5 สมดุลต่อการหมุน 75
  4.6 สมดุลสัมบูรณ์ 76
  4.7 หลักการใช้สมดุลเพื่อแก้ปัญหา 76
  4.8 เครื่องกลอย่างง่าย 77
  4.9 เสถียรภาพของสมดุล 78
  โจทย์ทดสอบบทที่ 4 80
  เฉลย 86
5 งานและพลังงาน 99
  5.1 งาน 99
  5.2 งานและแรงเสียดทานกลายเป็นความร้อน 100
  5.3 กำลัง 101
  5.4 พลังงานจลน์ 102
  5.5 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 102
  5.6 พลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริง 103
  5.7 กฎการอนุรักษ์พลังงาน 104
  5.8 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 104
  โจทย์ทดสอบบทที่  5 106
  เฉลย 110
6 โมเมนตัม 118
  6.1 โมเมนตัมเชิงเส้น 118
  6.2 การคำนวณโมเมนตัมที่เปลี่ยน 118
  6.3 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม 119
  6.4 การดลและแรงดล 119
  6.5 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 120
  6.6 การชนในหนึ่งมิติ 120
  6.7 การชนในสองมิติ 121
  6.8 การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น 121
  6.9 สัมประสิทธิ์การชนในหนึ่งมิติ 121
  6.10 การชนในสองมิติแบบยืดหยุ่นมวลเท่ากัน 122
  6.11 โมเมนตัมของระบบอนุภาค 122
  โจทย์ทดสอบบทที่ 6 123
  เฉลย 127
7 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 138
  7.1 ลักษณะสำคัญของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 138
  7.2 โพรเจกไทล์ในสนามความโน้มถ่วง 138
  7.3 การกระจัด ความเร็ว  และทิศทางขณะหนึ่ง 139
  7.4 โพรเจกไทล์ระนาบเอียง 140
  7.5 โพรเจกไทล์ของจุด C.M. 140
  โจทย์ทดสอบบทที่ 7 141
  เฉลย 144
8 การเคลื่อนที่แนววงกลม 151
  8.1 แรงสู่ศูนย์กลาง 151
  8.2 อัตราเร็วเชิงมุม 152
  8.3 การเคลื่อนที่แนววงกลมในระนาบดิ่ง 152
  8.4 การเคลื่อนที่บนทางราบโค้งวงกลม 153
  8.5 การเคลื่อนที่บนทางเอียงโค้งวงกลม 154
  8.6 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม 154
  โจทย์ทดสอบบทที่ 8 156
  เฉลย 160
9 การเคลื่อนที่แบบหมุน 169
  9.1 การกระจัดเชิงมุมและความเร็วเชิงมุม 169
  9.2 ความเร่งเชิงมุม 170
  9.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชิงเส้นและปริมาณเชิงมุม 170
  9.4 โมเมนต์ความเฉื่อย 171
  9.5 ทอร์ก 173
  9.6 โมเมนตัมเชิงมุม 173
  9.7 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 174
  9.8 พลังงานจลน์ของการหมุน 174
  โจทย์ทดสอบบทที่ 9 175
  เฉลย 178
10 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 184
  10.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลือนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกกับวงกลม 184
  10.2 ลักษณะสำคัญของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 185
  10.3 การสั่นของมวลติดกับสปริง 185
  10.4 การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา 186
  10.5 การแกว่งของของเหลวในหลอดแก้วรูปตัวยู 186
  10.6 การแกว่งของวัตถุที่ลอยในของเหลว 187
  10.7 การแกว่งของวัตถุผูกกับเส้นลวด 187
  10.8 การแกว่งของวัตถุในอุโมงค์ทะลุโลก 188
  โจทย์ทดสอบบทที่ 10 189
  เฉลย 192
11 คลื่น 196
  11.1 การเคลื่อนที่แบบคลื่น 196
  11.2 ชนิดของคลื่น 196
  11.3 นิยามเกี่ยวกับคลื่นที่ควรจำ 197
  11.4 พลังงานที่คลื่นส่งออกไป 199
  11.5 คลื่นในเส้นลวด 200
  11.6 สตรอโบสโคป 200
  11.7 การสะท้อนของคลื่น 200
  11.8 การหักเหของคลื่น 201
  11.9 การแทรกสอดของคลื่น 201
  11.10 การเลี้ยวเบนของคลื่น 205
  โจทย์ทดสอบบทที่ 11 207
  เฉลย 214
12 เสียง 221
  12.1 ธรรมชาติของเสียง 221
  12.2 อัตราเร็วของเสียง 222
  12.3 การสะท้อนของเสียง 223
  12.4 การหักเหของเสียง 223
  12.5 บีตส์ 223
  12.6 การสั่นพ้อง 224
  12.7 ความเข้มเสียง 225
  12.8 ระดับความเข้มเสียง 226
  12.9 มลภาวะของเสียง 226
  12.10 ระดับเสียง 226
  12.11 คุณภาพเสียง 227
  12.12 หูกับการได้ยิน 228
  12.13 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ 228
  12.14 คลื่นกระแทก 230
  โจทย์ทดสอบบทที่ 12 231
  เฉลย 236
13 แสงและการเห็น 246
  13.1 การเคลื่อนที่และอัตราเร็วแสง 246
  13.2 สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต 248
  13.3 การหักเหของแสง 252
  13.4 เลนส์ 254
  13.5 ทัศนอุปกรณ์ 257
  13.6 การกระจายแสง 260
  13.7 ความสว่าง 261
  13.8 สี 261
  13.9 ตาและการมองเห็นสี 262
  โจทย์ทดสอบบทที่ 13 264
  เฉลย 269
14 สมบ้ติเชิงกลของสสาร 279
  14.1 ความยืดหยุ่น 279
  14.2 ความเค้น 280
  14.3 ความเครียด 280
  14.4 ค่ามอดุลัสความยืดหยุ่น 281
  14.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด 281
  14.6 ความดันของของเหลว 282
  14.7 เครื่องมือวัดความดันของของไหล 283
  14.8 แรงดันน้ำเหนือเขื่อน 284
  14.9 หลอดแก้วรูปตัวยู 284
  14.10 หลักของอาร์คิมีดีส 284
  14.11 กฎของพาสคัล 285
  14.12 ความตึงผิว 285
  14.13 ความหนืด 286
  14.14 สมบัติของของไหลในอุดมคติ 288
  14.15 สมการความต่อเนื่อง 288
  14.16 สมการแบร์นูลลี 289
  โจทย์ทดสอบบทที่ 14 290
  เฉลย 297
15 ความร้อน สมบัติของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ 308
  15.1 พลังงานความร้อน 308
  15.2 อุหณหภูมิ 309
  15.3 สมดุลความร้อน 310
  15.4 ความจุความร้อนจำเพาะ 310
  15.5 ความร้อนแฝงจำเพาะ 311
  15.6 การถ่ายโอนความร้อน 311
  15.7 กฎของบอยล์ 313
  15.8 กฎของชาร์ล 313
  15.9 กฎของเกย์-ลุสแซก 313
  15.10 รวมกฎของบอยล์และชาร์ล 314
  15.11 กฎของแก๊ส 314
  15.12 แบบจำลองแก๊สในอุดมคติ 314
  15.13 ความดันตามทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 315
  15.14 พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊ส 315
  15.15 อัตราเร็วของโมเลกุลแก๊ส 315
  15.16 พลังงานภายในระบบ 316
  15.17 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 316
  15.18 ความจุความร้อนจำเพาะของแก๊ส 318
  โจทย์ทดสอบบทที่ 15 319
  เฉลย 325
16 ไฟฟ้าสถิต 335
  16.1 ประจุไฟฟ้า 335
  16.2 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า 335
  16.3 ตัวน้ำและฉนวนไฟฟ้า 336
  16.4 การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต 336
  16.5 อิเล็กโทรสโคป 337
  16.6 แรงระหว่างประจุและกฎของคุลอมบ์ 337
  16.7 สนามไฟฟ้า 339
  16.8 ศักย์ไฟฟ้า 342
  16.9 ความต่างศักย์ไฟฟ้า 344
  16.10 พลังงานศักย์ไฟฟ้า 347
  16.11 ความจุไฟฟ้า 347
  โจทย์ทดสอบบทที่ 16 350
  เฉลย 355
17 ไฟฟ้ากระแส 367
  17.1 แหล่งกกำเนิดไฟฟ้า 367
  17.2 การนำกระแสไฟฟ้า 368
  17.3 กระแสไฟฟ้า 368
  17.4 กฎของโอห์ม 369
  17.5 สภาพต้านทานไฟฟ้า 371
  17.6 ผลของอุณหภูมิต่อความต้านทาน 371
  17.7 การต่อตัวต้านทาน 372
  17.8 การแยกไหลของกระแสไฟฟ้า 374
  17.9 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 374
  17.10 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 375
  17.11 กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์ 377
  17.12 มาตรวัดไฟฟ้าหรือแกลแวนอมิเตอร์ 378
  17.13 กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 380
  17.14 หลอดไฟฟ้า 381
  17.15 ฟิวส์ 382
  โจทย์ทดสอบบทที่ 17 383
  เฉลย 388
18 แม่เหล็ก- ไฟฟ้า 400
  18.1 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 400
  18.2 สนามแม่เหล็กเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในตัวตัวนำ 401
  18.3 แรงโลเร็นตซ์ 402
  18.4 แรงบนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าวางในสนามแม่เหล็ก 404
  18.5 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าและขนานกัน 404
  18.6 แรงบนขดลวดสี่เหลี่ยมมีกระแสไฟฟ้าวางในสนามแม่เหล็ก 405
  18.7 มอเตอร์กระแสตรง 405
  18.8 มาตรไฟฟ้า 406
  18.9 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 406
  18.10 กฎของฟาราเดย์ 407
  18.11 กฎของเลนซ์ 407
  18.12 ไฟฟ้ากระแสสลับ 408
  18.13 หม้อแปลงไฟฟ้า 408
  18.14 การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง 409
  โจทย์ทดสอบบทที่ 18 410
  เฉลย 415
19 ไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงเชิงฟิสิกส์ 423
  19.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 423
  19.2 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 424
  19.3 การต่อ R. L .C อย่างอนุกรม 426
  19.4 การต่อ R. L .C อย่างขนาน 427
  19.5 การต่อ R. L .C อย่าผสม 427
  19.6 ตัวประกอบกำลัง 428
  19.7 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ 429
  19.8 เปรียบเทียบทฤษฎีของแมกซ์เวลล์กับกฎของฟาราเดย์ 429
  19.9 การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 430
  19.10 ลักษณะสำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 430
  19.11 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 431
  19.12 สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์ 432
  โจทย์ทดสอบบทที่ 19 436
  เฉลย 441
20 ฟิสิกส์อะตอม 451
  20.1 องค์ประกอบของสสาร 451
  20.2 การค้นพบอิเล็กตรอน 451
  20.3 การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน 453
  20.4 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน 453
  20.5 การกระเจิงของอนุภาคแอลฟาจากแผ่นทองคำเปลว 453
  20.6 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 454
  20.7 สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 455
  20.8 การแผ่รังสีของวัตถุดำ 456
  20.9 ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 456
  20.10 การกระตุ้นอะตอม 458
  20.11 การไอออไนซ์อะดอม 459
  20.12 อธิบายการเกิดสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 460
  20.13 รังสีเอกซ์ 461
  20.14 การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ 462
  20.15 ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีของโบร์ 463
  20.16 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 463
  20.17 กลศาสตร์ควอนตัม 467
  20.18 ภาพของอะตอมจากกลศาสตร์ควอนตัม 468
  โจทย์ทดสอบบทที่ 20 469
  เฉลย 473
21 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 482
  21.1 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี 482
  21.2 กัมมันตภาพรังสี 482
  21.3 การเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส 483
  21.4 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี 484
  21.5 ไอโซโทป 487
  21.6 เสถียรภาพของนิวเคลียส 488
  21.7 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 489
  21.8 ปฏิกิริยาระหว่างรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์กับสสาร 491
  21.9 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี 491
  21.10 อันตรายจากธาตุกัมมันตรังสีและการป้องกัน 492
  โจทย์ทดสอบบทที่ 21 493
  เฉลย 497
  แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
  ระบบใหม่ วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1 504
  แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
  ระบบใหม่ วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 2 531
  แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
  ระบบใหม่ วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 3 556
  แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
  ระบบใหม่ วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 4 581
  หนังสืออ้างอิง 608 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 54427158

Who's Online

ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์