ฟิสิกส์ 1 โดย ผศ. ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความนิยมของผู้ชม: / 10
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

เนื่อเรื่อง

หน้า
ฟิสิกส์และการวัด 1

1-1

ฟิสิกส์คืออะไร 2
1-2 มาตรฐานและหน่วย 3
1-3 ความหนาแน่นและมวลอะตอม 5
1-4 การวิเคราะห์เชิงมิติ 6
1-5 การเปลี่ยนหน่วย 8
1-6 เลขนัยสำคัญ 9
เวกเตอร์ 13

2-1

ระบบพิกัด 14
2-2 สเกลาร์และเวกเตอร์ 15
2-3 การจำแนกประเภทของเวกเตอร์ 17
2-4 การบวกและการลบเวกเตอร์โดยวิธีสร้างรูป 18
2-5 เวกเตอร์ส่วนประกอบ 20
2-6 เวกเตอร์หน่วย 22
2-7 ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 24
3  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ 31

3-1

การเคลื่อนที่ 32
3-2 ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะหนึ่ง 32
3-3 ความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขณะหนึ่ง 34
3-4 การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติด้วยความเร่งคงที่ 36
3-5 การตกอย่างเสรี 42
3-6 ความเร็วสัมพัทธ์ของการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง 44
4  การเคลื่อนที่ในสองมิติ 51

4-1

การเคลื่อนที่สองมิติด้วยความเร่งคงที่ 52
4-2 การเคลื่อนทีแบบโปรเจกไตล์ 54
4-3 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 58
4-4 ความเร็วสัมพัทธ์ของการเคลื่อนที่ในสองมิติ 64
5  กฎการเคลื่อนทีของนิวตัน 71

5-1

มวลและแรง 72
5-2 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน 73
5-3 กฎข้อที่สองของนิวตัน 74
5-4 กฎข้อที่สามของนิวตัน 76
5-5 การเขียนแผนภาพแรง 78
การประยุกต์กฎการเคลื่อนทีของนิวตัน 87

6-1

แรงแนวฉากและแรงเสียดทาน 88
6-2 การเคลื่อนที่ในของไหล 96
6-3 กฎของนิวตันกับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่ 99
6-4 กฎของนิวตันกับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วไม่คงที่ 103
6-5 การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงทีมีความเร่ง 105
7  งานและพลังงาน 111

7-1

งานเนื่องจากแรงคงตัว 112
7-2 งานเนื่องจากแรงไม่คงตัว 115
7-3 งานและพลังงานจลน์ 119
7-4 พลังงานจลน์เชิงสัมพัทธภาพ 123
7-5 กำลัง 124
7-6 แรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ์ 126
7-7 พลังงานศักย์ 127
7-8 การอนุรักษ์พลังงานกล 130
7-9 ทฤษฎีบทของงาน-พลังงานเมื่อมีแรงไม่อนุรักษ์กระทำต่อระบบ 133
โมเมนตัมและการเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค 139

8-1

โมเมนตัมเชิงเส้นและการดล 140
8-2 การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น 143
8-3 การชน 145
8-4 จุดศูนย์กลางมวล 152
8-5 การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค 156
8-6 การเคลื่อนที่ของจรวด 158
การเคลื่อนที่แบบหมุน 165

9-1

จลศาสตร์การหมุนรอบแกนตรึงของวัตถุแข็งเกร็ง 166
9-2 พลังงานจลน์ของการหมุน 168
9-3 โมเมนต์ความเฉื่อย 169
9-4 ทอร์กและความสัมพันธ์ของทอร์กกับความเร่งเชิงมุม 176
9-5 การหมุนรอบแกนซึ่งเคลื่อนที่ 180
9-6 โมเมนตัมเชิงมุม 182
9-7 การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 187
9-8 งานและพลังงานของการเคลื่อนที่แบบหมุน 189
9-9 การเคลื่อนที่แบบหมุนควง 192
10  การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด 199

10-1

จลนศาสตร์ของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 200
10-2 เวกเตอร์หมุนหรือเฟสเซอร์ 202
10-3 แรงและพลังงานในการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 204
10-4 สมการพื้นฐานของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 207
10-5 เพนดูลัม 208
10-6 การแกว่งกวัดแบบถูกหน่วง 213
10-7 การแกว่างกวัดแบบใช้แรงบังคับ 215
10-8 การซ้อนทับของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 218
10-9 การแกว่งกวัดที่ไม่เป็นฮาร์มอนิก 225
11  ความโน้มถ่วง 231

11-1

กฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน 232
11-2 น้ำหนักและแรงโน้มถ่วง 233
11-3 สนามความโน้มถ่วง 237
11-4 กฎของเคปเลอร์ 238
11-5 กฎความโน้มถ่วงสากลกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ 239
11-6 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 245
11-7 พลังงานในการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และดาวบริวาร 247
11-8 แรงโน้มถ่วงระหว่างอนุภาคกับมวลรูปทรงกลม 250
12  สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุ่น 259

12-1

เงื่อนไขของสมดุล 260
12-2 จุดศูนย์ถ่วง 262
12-3 ขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับสมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 263
12-4 สภาพยืดหยุ่นของวัตถุ 267
13  กลศาสตร์ของไหล 277

11-1

ของไหล 278
11-2 ความหนาแน่น 279
11-3 ความดันในของไหลสถิต 280
11-4 เกจวัดความดัน 285
11-5 หลักการของอาร์คีมีดีส 287
11-6 การเคลื่อนที่ของของไหล 289
11-7 ของไหลจริง 298
14  คลื่นกล 305

14-1

คลื่นและอนุภาค 306
14-2 ประเภทของคลื่นกล 307
14-3 คลื่นเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ 308
14-4 อัตราเร็วของคลื่น 312
14-5 พลังงานของคลื่นเคลื่อนที่ 317
14-6 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก 325
14-7 การซ้อนทับของคลื่นและคลื่นนิ่ง 331
14-8 ปรากฎการณ์บีตส์ของคลื่น 340
14-9 คลื่นเชิงซ้อน 341
15  ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 347

15-1

อุณหภูมิ 348
15-2 พลังงานอุณหภาพและความร้อน 353
15-3 สมมูลเชิงกลของความร้อน 354
15-4 ความจุความร้อนและความร้อนแฝง 355
15-5 การขยายตัวเนื่องจากความร้อนของของแข็งและของไหล 362
15-6 การถ่วยโอนความร้อน 364
15-7 สมการสถานะของแก๊สอุดมคติ 369
15-8 ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของแก๊สอุดมคติ 372
15-9 การชนของโมเลกุล 377
15-10 การแจกแจงอัตราเร็วโมเลกุลของแมกซ์เวลล์ 380
15-11 ความจุความร้อนของแก๊สอุดมคติ 382
15-12 สมการของแวนเดอร์วาลส์ 385
16  อุณหพลศาสตร์ 393

16-1

งานและความร้อนในกระบวนการอุณหพลศาสตร์ 394
16-2 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 397
16-3 การประยุกต์กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 400
16-4 เครื่องยนต์ความร้อนและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 405
16-5 กระบวนการผันกลับได้และกระบวนการผันกลับไม่ได้ 408
16-6 วัฏจักรคาร์โนต์ 410
16-7 ตู้เย็นและฮีตปั๊ม 413
16-8 เอนโทรปีกับกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 416

บรรณานุกรม

429
ภาคผนวก 430
  ภาคผนวก ก The International System of Units 430
  ภาคผนวก ข The Greek Alphabet 431
  ภาคผนวก ค Numerical Constants 432
  ภาคผนวก ง Unit Conversion Factors 433
  ภาคผนวก จ Useful Mathematical Relations 435
  ภาคผนวก ฉ คำตอบแบบฝึกหัดท้ายบท 437

ดรรชนี

449

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 57298794

Who's Online

ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์