การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)

วิธีการใช้งาน:

  1. คลิ้กเมาส์ลงบนกราฟ จำนวนจุดที่พล็อตตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 จุด
  2. คลิ้กที่ปุ่มคำนวณสมการเส้นตรง เพื่อหาเส้นตรงที่เป็นตัวแทนของข้อมูล
  3. กดปุ่ม เริ่มใหม่เมื่อต้องการเริ่มต้นใหม่

ผู้ออกแบบ อ.วัชระ รอดสัมฤทธิ์

ฟิสิกส์ราชมงคล

 

กลับหน้าแรก

คลิกที่ปุ่มนี้ทุกหน้าจะกลับเข้าสู่หน้าความเร่งโน้มถ่วงของโลก

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง