จัดทำโดย สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี


โปรแกรมนี้จะช่วยแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนน ทีปกติ (Normalized T Score) และตัดเกรดให้ด้วย ช่วยให้ผู้สอนวัดและประเมินผลการสอบได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนนักศึกษาควรจะได้เกรดอะไรนั้น คงต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอนด้วย

ต้องการ Run โปรแกรม Normalized T Score

คลิกที่นี่